Pomiary Instalacji

 Firma Technika wykonuje pełny zakres pomiarów elektrycznych. 

Dyspoujemy nowoczesnym sprzętem pomarowym posiadającym zatwierdzenie typu i wymagane prawem certyfikaty.

Wykonujemy pomiary ochronne, okresowe w zakresie bezpiczństwa i badania środowiska pracy.

 • pomiary ochrony przeciwporazeniowej
 • pomiary natezenia oswietlenia
 • pomiar skuteczności zerowania
 • pomiar samoczynnego wylaczenia zasilania
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiary rezystacji uziemienia
 • badania wyłaczników różnicowoprądowych RCD
 • badania i pomiary elektronarzędzi
 • badania i pomiary elektroenergetyczne
 • pomiary instalacji odgromowych
 • pomiar rezystancji uziemienia
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary rownomiernosci oswietlenia

Po każdym zakończonym pomiarze wydajemy protokół pomiarów instalacji elektrycznych wraz z zaleceniami pokontrolnymi.  

 Cert460


   pomiar2  Pomiar1